Phân tích đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây (sử thi Dăm Săn)

Thứ năm , 07/07/2016, 13:08 GMT+7
     

Đề bài: Phân tích đoạn trích Chiến thắng Mtao Mxây (sử thi Dăm Săn).

GỢI Ý LÀM BÀI

1. Cuộc chiên giừa hai tù trưởng được tóm tắt băng hai ý cơ bản:

- Đăm Săn đến nhà Mtao Mxây khiêu chiến và lời dáp lại của Mtao Mxây.

- Cuộc chiến đấu diễn ra giữa hai tù trưởng (gồm 4 ý, xcm them phần I).

2. Cuộc đối thoại giữa Đăm Săn và dân làng qua ba lần hỏi - đáp: Lần 1: Đăm Săn gõ vào một nhà; Lần 2: Đăm Săn gõ vào tất cả các nhà; Lần 3: Đăm Săn gỏ vào mỗi nhà trong làng.

Cuốc đôi thoại giữa Đăm Săn và dân làng qua ba lần hỏi - đáp mang ý nghĩa sau:

- Ý nghĩa biểu tượng: Vừa cụ thể là ba lần lại vừa khái quát cho số nhiều.

- Ý nghĩa khái quát: Thể hiện lòng mến phục, thái độ hưỡng ứng tuyệt đô'i của tập thể cộng đồng dành cho Đăm Săn; thể hiện sự thông nhất cao độ giữa quyền lợi, khát vọng của cá nhân anh hùng sử thi với quvền lợi, khát vọng của cộng đồng. Họ đều nhất trí coi Đãm Sân là tù trưởng, là anh hùng của họ.

3. Sử thi sử dụng phần lớn là biện pháp so sánh.

Dùng từ ngữ so sánh: ùn ủn như mối, tôi tớ mang của cải về nhiều như ong di chuyển nước, như vò vẽ di chuyển hoa, bạn bè như nêm như xếp...

So sánh tâng cấp, so sánh tương phản, đòn bẩy: cách miêu tả địch thù trước và miêu tả anh hùng sau...

Các sự vật, hiện tượng được đem ra làm chuẩn thường lấy từ thế giới tự nhiên (vũ trụ, kiến, mối, ong), nhằm đền cao nhân vật anh hùng hoặc sức mạnh của cộng đồng