Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Thứ hai , 27/07/2015, 14:40 GMT+7
     

Soạn bài tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

(Trích Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em họp tại Liên hiệp quốc ngày

30-9-1990 trong Việt Nam và các văn kiện quốc tế về quyền trẻ em NXB Chính trị

quốc gia - Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Hà Nội, 1997)

I. Đọc – hiểu văn bản

Câu 1. Văn bản này gồm 17 mục

- Hai mục đầu khẳng định quyền được sống, quyền được phát biểu của mọi trẻ em trên thế giới, kêu gọi khẩn thiết toàn nhân loại hãy quan tâm đến vấn đề này.

- Mười lăm mục còn lại được bố cục thành ba phần:

+ Sự thách thức (mục 3 – 7): Nêu lên những thực tế, những con số cụ thể về cuộc sống khổ cực trên nhiều mặt, về tình trạng bị rơi vào hiểm họa của nhiều trẻ em trên thế giới hiện nay.

+ Cơ hội (mục 8 và 9): Khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

+ Nhiệm vụ (mục 10 – 17): Xác định những nhiệm vụ cụ thể mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần làm và sự sống còn, phát triển của trẻ em. Đây là những nhiệm vụ được nêu lên một cách hợp lí và có tính cấp bách bởi trên cơ sở tình trạng và điều kiện thực tế.

Bản thân các tiêu đề đã cho thấy tính chặt chẽ hợp lí của bố cục bản Tuyên bố.

Câu 2. Sự thách thức

Phần này của bản Tuyên bố tuy ngắn gọn nhưng đã nêu lên đầy đủ, cụ thể thực trạng bị rơi vào hiểm họa, cuộc sống khổ cực về nhiều mặt của trẻ em trên thế giới hiện nay.

- Bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của nạn phân biệt chủng tộc, chế độ Ca-pác-thai, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài.

- Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, của nạn đói, tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp.

Mỗi ngày có tới 40.000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật.

Học sinh có thể nêu nhận thức, tình cảm của mình khi đọc phần này.

Câu 3. Cơ hội

Cộng đồng quốc tế hiện nay có thể đẩy mạnh việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em do các điều kiện thuận lợi cơ bản sau đây:

- Sự liên kết của các quốc gia cùng ý thức cao của cộng đồng quốc tế trên lĩnh vực này. Đã có công ước về quyền trẻ em làm cơ sở, tạo ra một cơ hội mới.

- Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế ngày càng có hiệu quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực, phong trào giải trừ quân bị được đẩy mạnh, tạo điều kiện cho một số tài nguyên to lớn của đất nước ta hiện tại.

- Đảng và nhà nước hết sức quan tâm

- Nhiều tổ chức đoàn thể xã hội cũng đã nhận thức được nên đã tham gia tích cực vào phong trào chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

- Toàn xã hội quan tâm với ý thức cao.

Câu 4. Trên cơ sở thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giới hiện nay và các cơ hội đã trình bày bên trên Tuyên bố đã xác định những nhiệm vụ có tính toàn diện, cụ thể, cấp thiết của cộng đồng quốc tế và từng quốc gia. Những nhiệm vụ đó là tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng, phát triển giáo dục trẻ em từ các đối tượng cần quan tâm hàng đầu (trẻ em bị tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn) các bà mẹ, đến củng cố gia đình, xây dựng môi trường xã hội, từ bảo đảm quyền bình đẳng nam nữ, khuyến khích trẻ em tham gia vào sinh hoạt văn hóa xã hội.

Trong phần nêu nhiệm vụ ý và lời văn thật rõ ràng, mạch lạc và dứt khoát.

Câu 5. Tầm quan trọng của vấn đề chăm sóc trẻ em

Học sinh tự phát biểu nhận thức của chính mình về vấn đề này, một vấn đề được nhà nước ta và cộng đồng quốc tế quan tâm sâu sắc.